20 April 2007

روح سرگردان اسکندر مقدونی بخاطر یورش ناجوانمردانه احمدی نژاد ایرانی به تخت جمشید ، احساس آرامش یافت و روسفید از آب درآمد
پس از قرن ها روح سرگردان اسکندر مقدونی بخاطر یورش ناجوانمردانه احمدی نژاد ایرانی به تخت جمشید ، احساس آرامش یافت و روسفید از آب درآمد.