26 April 2008

الاهه بقراط: منتظر کدام خطر باید بود، هنگامی که جامعه تا گلو در خطر فرو برده شده است


منتظر کدام خطر باید بود
هنگامی که جامعه تا گلو در خطر فرو برده شده است؟!

الاهه بقراط
https://iranbbb.org

کسانی که درست بر اساس سیاست جمهوری اسلامی
تلاش می کنند
توجه مردم و نیروهای سیاسی را
نه به مسئولیت زمامداران سیاسی و اقتصادی، بلکه به کشورهای خارجی جلب کنند،
در
واقع در همان راه هیاهوی اتمی و اسلامی نظام گام بر می دارند.

قرار دادن معلول به جای علت تا کنون به هیچ کس کمکی نکرده است که این بار بتواند با انحراف از «خطر اصلی» اندکی یاری به مردمی برساند که بی خبر از همه جا به تنازع بقای روزانه مشغولند.

Iran BBB
متن کامل
https://iranbbb.org/23094.htm