01 August 2008

مجازات «سکس گردی اینترنتی» 12میلیون اخلال گر امنیت روانی فیلترینگ

یک نهاد وابسته به دولت احمدی نژاد، با انشتار گزارشی کاربران اینترنتی در ایران را به «سکس گردی اینترنتی» متهم کرد. در راستای طرح سرکوبگرانه «طرح تشدید مجازات با اخلال گران امنیت روانی» در چهارشنبه 12 تیر ماه طرحی از طرف محمدرضا باهنر، روح الله حسنیان، حسن غفوری فرد و 16 نفر دیگر به مجلس رژیم ارائه شد که در آن وبلاگ نویسان را از مروجان فساد دانسته و برای آنها مجازات اعدام پیشنهاد کرده اند

اتهام به کاربران اینترنتی،
زمینه سازی سرکوب بیشتر

زینت میرهاشمی


بر اساس این گزارش 12 میلیون از 18 میلیون کاربر اینترنتی در ایران کسانی هستند که به دنبال موضوعهای سکسی در اینترنت هستند. این آمار و گزارش در شرایطی است که سایتهای سازمانها و احزاب سیاسی فیلتر شده اند و نیز سانسور بر دنیای مجازی حاکم است و وبلاگ نویسان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند.

اگر این آمار صحت داشته باشد انعکاس فضای بیمارگونه ای است که حکومت برای مردم ایجاد کرده است. علیرغم دخالت دولت در خصوصی ترین بخش زندگی انسانها و نیز مجازات آنها در شدیدترین شکل، 12 میلیون نفر آن هم در زیر شمشیر یک حکومت دینی و زیر فیلترینگ بی سابقه حکومتی، چنین می کنند. با توجه به فضای ملتهب جامعه و کنشهای اعتراضی جوانان به حکومت، این آمارسازیها بستر سازی سرکوب بیشتر است.

این گونه فضا سازیها، ادامه روشهای وزارت اطلاعات است که دستگیر شدگان سیاسی را وادار به اعتراف به داشتن روابط «غیر مشروع» و استفاده از الکل می کند.


.......................................................
ایران نبرد http://www.iran-nabard.com/