15 August 2008

سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین

این جبهه ضد فاشیسم مذهبی است که قادر خواهد بود که از فاجعه جنگ جلوگیری کند. فاجعه ای که اگر جلوی رژیم ایران گرفته نشود، در تقدیر خواهد بود.

با ایجاد چنین جبهه ای فشارهای سازماندهی شده می تواند بر روی رژیم حاکم بر ایران وارد شود. در این صورت جمهوری اسلامی نخواهد توانست در پشت جنبش های صلح طلبی قلابی پنهان شود و در مقابل "کافران و بی دینان" را متهم کند که به اسلام توهین می کنند


سوزش جمهوری اسلامی

از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین

هدایت افشاری


اخیرا یکی از وابستگان جمهوری اسلامی بنام احمد احقری به حقیرترین وجهی خشم اطلاعاتی وزارت بی آبروی پاسداران رژیم را در سایتهای گوناگون به نمایش گذاشته است. فرد مزبور که مداوما به ایران رفت و آمد دارد در رادیو زمانه، بلندگوی جمهوری اسلامی که از بودجه دولت هلند برای تقویت دمکراسی (!) فعالیت می کند، مطالبی را در محکومیت دو کنفرانس بین المللی برلین و وین که از دوم تا چهارم مه 2008 برگزار شدند، منتشر کرده است.

گزارش وابسته اطلاعات رژیم در برلین در تاریخ 2 مرداد 1387 با تیتر "کف مرتب برای دعوت به جنگ" که ظاهرا دومین قسمت از مطلبی در سایت رادیوی معلوم الحال است، سعی در نشان دادن این موضوع دارد که شرکت کنندگان در کنفرانس برلین همگی به فرمان اسراییل و آمریکا برای تئوریزه کردن جنگ بر علیه اسلام عزیز به پایتخت آلمان آورده شده اند و ملا-ژورنالیست نابغه این راز بزرگ را کشف کرده است.

http://radiozamaaneh.com/special/2008/07/post_614.html

البته مطالب احمد احقری در رادیو زمانه برداشتی آزاد (!) از مقاله یکی دیگر از سربازان گمنام امام زمان به نام علی فتح الله نژاد است که در چندین سایت زنجیره ای لابی رژیم در آمریکا از جمله پیوند، پیشتر به زبان انگلیسی منتشر شده بود.

http://www.payvand.com/news/08/jun/1037.html

تازه ترین مطلب ملا-ژورنالیست نامبرده، ترجمه مقاله محسن مسرت از حزب سبزهای آلمان، از طرفداران خط گفتگوی انتقادی (!) و یا همان سیاست مماشات با رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است که یوشکا فیشر سالها مجری و مبلغ آن بوده و به این طریق توانست حزب سبزهای آلمان را به بی آبرویی بکشاند.

http://radiozamaaneh.com/idea/2008/08/post_356.html

جالب اینجاست که ترجمه مقاله محسن مسرت با نام "پروژه جنگ طلبانه معادل سازی اسلام و فاشیسم" عینا در سایت ایران دیدبان که خود گردانندگان این سایت نیز سعی در پرده پوشی وابستگی به وزارت اطلاعات رژیم ندارند، با تیتر "ایران وفاشیسم پروژه جنگ طلبانه باند رجوی" منتشر شده است.

http://irandidban.com/master.asp?ID=14743

نکته ای که سربازان حقیر وگمنام امام زمان کارگزاران اطلاعاتی در عصر اینترنت و تکنولوژی عمدا فراموش کرده اند، اصل سخنرانی نماینده حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین است که هم متن نوشتاری و هم گفتاری آن موجود می باشد.

http://www.iran-e-sabz.org/rooz/rooz205.html

آقای کابلی در سخنرانی خود با تاکید بر مخالفت با جنگ می گوید:

"...بگذارید تاکید کنم که سرنگونی رژیم ایران وظیفه مردم ایران و اپوزسیون رژیم ایران است و این موضوع هم از زمان بروی کار آمدن احمدی نژاد شروع نشده است."

صلح طلبی نماینده حزب سبزهای ایران مانند شعارهای قلابی صلح خواهی هواداران رژیم مانند احقری، مسرت، فتح الله نژاد، امیر احمدی، تریتا پارسی و ...نیست. آقای کابلی سیاست اپیزمنت با فاشیسم مذهبی را عامل گستاخ کردن رژیم و در نهایت وقوع جنگی مهیب ارزیابی می کند و خواهان اعمال بیشترین فشارها بر رژیم برای عقب راندن فاشیسم از موضع تهاجمی اش است و پیشنهاد تشکیل جبهه ضد فاشیسم مذهبی را عنوان می کند که نه برای ایجاد جنگ بلکه روشی موثر برای جلوگیری از جنگ خواهد بود:

"این جبهه ضد فاشیسم مذهبی است که قادر خواهد بود که از فاجعه جنگ جلوگیری کند. فاجعه ای که اگر جلوی رژیم ایران گرفته نشود، در تقدیر خواهد بود. با ایجاد چنین جبهه ای فشارهای سازماندهی شده می تواند بر روی رژیم حاکم بر ایران وارد شود. در این صورت جمهوری اسلامی نخواهد توانست در پشت جنبش های صلح طلبی قلابی پنهان شود و در مقابل "کافران و بی دینان" را متهم کند که به اسلام توهین می کنند."

24 مرداد 1387

http://www.iran-e-sabz.org/rooz/rooz206.html