18 August 2008

نميگذاريم حمله جديدي را عليه زنان سازمان دهيد


از همه مدافعين حقوق انساني و حقوق زنان، از همه كسانيكه جانشان از دست دخالت اسلام و مذهب در زندگي خود به سر آمده، از همه كسانيكه به ايده اصلاح حكومت اسلامي نه گفته اند، از چپها و فعالين مدافع حقوق زن دعوت ميكنم از اين پلاتفرم دفاع كنند. ما در مقابل ارتجاع اسلامي نبايد به كمي اصلاحات در چهارچوب قوانين اسلامي رضايت دهيم بلكه بايد از عدم دخالت مذهب در زندگي زنان و از سرنگوني حكومت اسلامي و بيشترين حقوق و حرمت انساني زنان دفاع كنيم


پلاتفرم چپ عليه "لايحه خانواده" جمهوري اسلامي

مصاحبه با مینا احدی


انترناسیونال: اخيرا شما بهمراه تعداد زيادي از مدافعين حقوق انساني زنان، پلاتفرمي را بر عليه "لايحه خانواده" جمهوري اسلامي ايران به اسم "پلاتفرم چپ عليه لايحه خانواده جمهوري اسلامي" اعلام كرده ايد. هدف از انتشار اين پلاتفرم چيست؟
.

مينا احدي: جمهوري اسلامي ايران با طرح بحث لايحه خانواده و امكان ارايه اين لايحه در صحن علني مجلس در هفته آينده، در حقيقت يك تعرض بيشرمانه و وقيحانه ديگر را بر عليه زنان سازمان ميدهد. اينكه اين تعرض در چهارچوب لايحه اي به اسم " لايحه خانواده" طرح شده و مباحث حول و حوش اين موضوع را به غلط در چهارچوب بحث در مورد " خانواده" سوق داده است، نبايد باعث سر درگمي شود. اين يك تعرض به حرمت زنان در ايران است و بايد با بيشترين اعتراضات عموم مردم روبرو شود
.

گويي بحث و جدل امروز در مورد خانواده و نحوه حفظ خانواده است. دوم خرداديهاي حاشيه حكومت و زنان هميشه " مسلمان" طرفدار اصلاح حكومت اسلامي نيز در نقد اين لايحه از "حفظ كيان خانواده" صحبت ميكنند. اين فرمول بندي به مذاق طرفداران اسلام و مدافعين سينه چاك دخالت مذهب در زندگي زنان و مدافعين حكومت اسلامي و دخالت اسلام در زندگي زنان خوش آمده و سعي ميكنند براي دفاع از خانواده و حفظ آن بهر قيمت به ميدان بيايند و سخن پراكني كنند. اما از نظر ما اين مباحثات ربطي به خانواده ندارد. اين يك تعرض آشكار ديگر حكومت اسلامي به حرمت زنان است وبايد پاسخ درخور را از زنان و مردم معترض و جان به لب رسيده از دست حكومت اسلامي دريافت كند. در چهارچوب تفكر اسلامي البته زن ستون خانواده است و بايد با هر بي حرمتي و تعرضي بسازد و بسوزد، براي اينكه كيان خانواده حفظ شود. و جالب اينكه الان بحث افرادي همچون شيرين عبادي بر اين امر متمركز شده كه ازدواج دوم مرد، بايد با اجازه زن اول باشد و اگر اين "حق" از زن اول گرفته شود، خانواده بر باد ميرود
.

انترناسيونال: در مورد اين لايحه خانواده و شان نزول آن كمي توضيح دهيد؟ چرا اين لايحه و چرا الان؟

مينا احدي: لايحه خانواده از طرف قوه قضاييه جمهوري اسلامي تهيه شده و براي هييت دولت ارسال شده است، دولت به رهبري احمدي نژاد، وسط راه دو بند فوق ارتجاعي نيز به اين لايحه ضد زن و اين لجنزار اسلامي اضافه كرده و آنرا تحويل مجلس داده است. تا كنون گويا كميسيون فرهنگي مجلس كليت اين لايحه را تصويب كرده و قرار است اين لايحه در مجلس بررسي شود. اگر اين لايحه تصويب شود، همه لوايح تاكنوني در مورد خانواده ملغي و همين يكي لازم الاجرا ميشود. اعتراضات زنان " مسلمان" هميشه مدافع اسلام ، به لايحه اساسا روي دو بند الصاق شده از سوي هيئت دولت متمركز است. دادن اجازه ازدواج مجدد به مردان بدون الزام آنها به جلب رضايت همسر اول و بستن ماليات به مهريه زنان ، وقتي اين مهريه از حد معيني بالاتر باشد. گويي معضل اين لايحه فقط اين دوبند است و گويي قبلا وضع زنان در لوايح قبلي و اصولا موقعيت زنان در سي سال اخير و يا قبل از آن بهشت برين بوده و اكنون با دادن اجازه تعدد زوجات علني تر و رسمي تر به مردان، معضل زنان شروع شده است. جمهوري زن ستيز اسلامي ميخواهد با بيشرمي تمام، در روز روشن مجددا اعلام كند كه از مردسالاري و بي حقوقي مطلق زن دفاع ميكند و حمله به زنان را شديدترميكند و بايد همين امر با پاسخ درخور مواجه شود
.

شان نزول اين لايحه اتفاقا اعتراضات گسترده اجتماعي است كه در ايران عليه لوايح تا كنوني و عليه بي حقوقي زنان در جامعه در جريان است. در همه جا، در دادگاههاي رسيدگي به طلاق و مشكلات خانواده ها، در جامعه و در خانواده، در محيط كار و در خيابان، صداي اعتراض و انزجار زنان از حكومت اسلامي بلند است. زنان به قوانين اسلامي، به سنتهاي زن ستيز و به پايه هاي اين رژيم و به پرچم اين حكومت يعني حجاب و آپارتايد جنسي حمله ميكنند و حكومت براي مقابله با زنان لايحه جديدي را تدارك ديده است
.

انترناسيونال: نقد اصلي پلاتفرم چپ به اين لايحه و پاسخ شما به اين معضل چيست؟

مينا احدي: پلاتفرم چپ اعلام ميكند كه قوانين و سنتهاي اسلامي و تعريف موقعيت زنان در چهارچوب قوانين اسلامي، زن ستيزانه و ضد انساني است. ما مخالف تعدد زوجات هستيم، با و يا بدون اجازه همسر قبلي. ما مخالف صيغه هستيم. ما مخالف اين هستيم كه وظيفه زن، دفاع از خانواده و سوختن و ساختن بهر قيمت و براي حفظ خانواده باشد. ما با همه ناموس پرستي اسلامي و بي حقوقي تحميل شده به زنان مخالفيم و در اين پلاتفرم اعلام كرده ايم كه زندگي انساني و روابط برابر بين زن و مرد و احترام به حقوق و حرمت انساني زنان ، يك شاخص مهم ارزيابي ما از اين لوايح است و با اين شاخص ها نه فقط لايحه هاي كذايي جمهوري اسلامي را بايد ملغي كنيم، بلكه بايد حكومت اسلامي را در كليت خود سرنگون كرده و تكليف اين حكومت را بهمراه همه قوانين انسان ستيز آن يكسره كنيم. با حكومت اسلامي و با دخالت مذهب و اسلام در زندگي زنان، آب خوش از گلوي ما پايين نميرود و بايد تكليف خودمان را با حكومت و قوانين و سنتهاي ضد زن آن روشن کنیم. در پلاتفرم گفته ايم كه ايده اصلاح حكومتي ، عمرش به سر رسيده و به بهانه اعتراض به اين لايحه، نميتوان يكبار ديگر براي دوم خرداد آبرو گدايي كرد و از امروز به مردم گفت ،" اقليت درون مجلس طرفدار زنان است و در انتخابات بعدي يادتان باشد." اين پيام عبادي در نقد به اين لايحه بود
.

در اعتراض به اين لايحه همانگونه كه گفتم، يك جبهه راست وجود دارد كه با دفاع از خانواده و كيان خانواده شروع كرده و كماكان از موقعيت نابرابر و غير انساني زنان در مذهب اسلام دفاع كرده و تعرضي به ريشه موضوع ندارد. نميگويد كه تعريف موقعيت زن با استناد به تمكين زن به ازاي نفقه گرفتن، ارتجاعي است. نميگويد كه زن انساني برابر با مرد است و كسي حق دخالت در زندگي او و بطريق اولي حق دخالت در زندگي جنسي او را ندارد. نمیگويد كه زن ناموس هيچ كس نيست و نميگويد كه حكومت اسلامي بايد به زباله دان انداخته شود. اين جبهه راست در عين حال اخيرا شروع كرده به نقب زدن به درون مجلس جمهوري اسلامي و زنان چادر و چاقچوري و مرتجع عضو مجلس را كه غرولندهايي عليه دوبند كذايي ميكنند و تعدادي آخوند و دوم خردادي از حكومت رانده شده و غيره را دارد دور خود جمع ميكند. شكستن قبح تشكيل ائتلاف با سران حكومت اسلامي، اتفاق سياسي است كه در اين ماجرا دارد مي افتد و اين امر بغايت ارتجاعي است و بايد با بيشترين عكس العمل مردم روبرو شود
.

پاسخ ما به اين لايحه اينست كه نميگذاريم حمله جديدي را عليه زنان سازمان دهيد. اين تعرض وقيحانه و بيشرمانه است. جمهوري اسلامي به حرمت و حقوق انساني زنان حمله جديدي را سازمان ميدهد وما اين تعرض را به شكست ميكشانيم. نميگذاريم در عين حال تعدادي به بهانه اعتراض به دو بند لايحه، خاك بر چشم مردم پاشيده و نداي اصلاحات در حكومت را سر داده و به درون حكومت و مجلس نقب بزنند. پاسخ ما به اين لايحه، پاسخ ميليونها زني است كه به مقررات ارتجاعي اسلامي نه ميگويند. ما پرچم اين اعتراض بحق و انساني بر عليه حكومت اسلامي و سنتهاي زن ستيز آن هستيم
.

انترناسيونال: فراخوان شما به مردم چيست؟ آيا بايد اين پلاتفرم را امضا كنند و آيا شما هم حركتي اعتراضي را سازمان خواهيد داد؟

مينا احدي: فراخوان ما به همه مردم و بويژه زنان در ايران اينست كه در مقابل لايحه فوق ارتجاعي حكومت اسلامي، بايد آلترناتيو و پلاتفرم واقعي خود را قرار دهند. بايد در همه جا اعلام كنند كه ما حقوق انساني خودمان را ميخواهيم و در قرن بيست و يك به همه سنتها و قوانين عصر حجر در مورد زنان تف مي اندازيم. فراخوان ما اينست كه پلاتفرم چپ را در مقابل لايحه حكومت اسلامي وسيعا پخش كنيد، از اين پلاتفرم دفاع كنيد، به سايت اين پلاتفرم رجوع كرده و امضا كنيد و در آنجا نظرات خودتان را بنويسيد. ما از فعالين برابري طلب مدافع حقوق زن دعوت ميكنيم كه در ايران و در سراسر جهان كنفرانس سازمان دهند و به نقد ريشه اي لايحه حكومت پرداخته و از مدرن ترين و پيشرفته ترين خواستها در مورد حقوق زنان دفاع كنند
.

فراخوان دهندگان اوليه اين پلاتفرم در صدد هستند، جلسات سخنراني و گفت و شنود در اين مورد سازمان دهند و من از اينجا از همه مدافعين حقوق انساني و حقوق زنان، از همه كسانيكه جانشان از دست دخالت اسلام و مذهب در زندگي خود به سر آمده، از همه كسانيكه به ايده اصلاح حكومت اسلامي نه گفته اند، از چپها و فعالين مدافع حقوق زن دعوت ميكنم از اين پلاتفرم دفاع كنند. ما در مقابل ارتجاع اسلامي نبايد به كمي اصلاحات در چهارچوب قوانين اسلامي رضايت دهيم بلكه بايد از عدم دخالت مذهب در زندگي زنان و از سرنگوني حكومت اسلامي و بيشترين حقوق و حرمت انساني زنان دفاع كنيم

از همه مدافعين حقوق انساني و حقوق زنان، از همه كسانيكه جانشان از دست دخالت اسلام و مذهب در زندگي خود به سر آمده، از همه كسانيكه به ايده اصلاح حكومت اسلامي نه گفته اند، از چپها و فعالين مدافع حقوق زن دعوت ميكنم از اين پلاتفرم دفاع كنند. ما در مقابل ارتجاع اسلامي نبايد به كمي اصلاحات در چهارچوب قوانين اسلامي رضايت دهيم بلكه بايد از عدم دخالت مذهب در زندگي زنان و از سرنگوني حكومت اسلامي و بيشترين حقوق و حرمت انساني زنان دفاع كنيم

http://pelatformechap.blogfa.com/