01 January 2007

آقا ، عیسای مسیح! دیشب هم نیامدی!-جمشید پیمان-
دینگ دانگ، دینگ دانگ ، دینگ دانگ

چراغ ها را خاموش کردیم

ستاره ها را از زمینه ی آسمان برچیدیم

یک بسته شمع

یک تکه نان

یک بوته خار

ــ با پوزشی از بنیاد جان ، آقا ، مسیح !


امسال شاخه ی زیتون نداشتیم،

باغ های زیتون لبنان دیگر باکره نیستند ،

بجایش تصویر های سید حسن نصرالله را آوردیم ــ

یک شیشه شراب خانگی ترس محتسب خورده

و یک دنیا دل منتظر

آقا، مسیح ،

از ده تا صفر هم شمردیم

دوباره شمردیم

باز هم شمردیم

باز هم شمردیم

تنها شمردیم

با هم شمردیم

اما نیامدی.

دینگ دانگ، دینگ دانگ، دینگ دانگ

آقا مسیح !

شنیده ایم

کور را چشم می بخشی

افلیج را شفا می دهی

جذامی را از مرض می رهانی

شنیده ایم

نمی گذاری سنگسار کنند

نمی گذاری دار بزنند

نمی گذاری قصاص کنند

آقا مسیح !

ما چشم براهت بودیم تابیایی

ما دوهزار و هفت سال چشم براهت نشسته ایم

دو هزار و هفت سال دیگر هم

دو هزار و هفت سال دیگر هم

تا بیایی

تا دیگر زندان نباشد

شکنجه نباشد

اعدام نباشد

سنگسار نباشد

جذام نباشد

ایدز نباشد

فاحشه نباشد

فقیر نباشد

« منتظر» نباشد

آقا ، مسیح !

ما می دانیم که:

می توان و باید

می دانیم که :

اتحاد رسم قشنگی ست

می دانیم که:

تفرقه ، می پراکند و می سوزاند

میدانیم که :

می شود همسایه را دوست داشت

می شود مسلمان بود ، مسیحی بود، یهودی بود، بهائی بود

می شود بی دین بود کافر بود بی خدا بود

می شود لیبرال بود، سوسیالیست بود، کمونیست بود

می شود جزنی بود ، حنیف نژاد بود، گلسرخی بود

می شود اشرف رجوی بود ، اشرف دهقانی بود

می شود سعید سلطانپور بود، موسی خیابانی بود

می شود اینهمه بود و باز هم بیشتر بود و با هم بود

اما آقا، عیسای مسیح !

ما اینها را خوب می دانیم و می شناسیم

ما اینها را می گوئیم و به تکرا جار می زنیم

برایشان اعلامیه می دهیم

بخاطرشان نامه های سرگشاده می نویسیم

بخاطرشان شعر می سراییم

تصنیف می سازیم

حتی بخاطرشان با هم می جنگیم

بخاطرشان اگر پا بدهد ــ که می دهد ــ

همدیگر را هم می کشیم .

اینها را از سر راستی و نه به اغراق عرض کردم

آقا !

ما اینها را می خواهیم

اما، فقط : می خواهیم

آقا، عیسای مسیح ، دارنده ی خون خدا!

ما می خواهیم و . . . تو

تو ، بر ما ببخشایشان

آقا ،

ما منتظر ماندیم

تا دوهزار و هفت

و منتظر می مانیم

تا سه هزار و هفت !


اول ژانویه 2007

Happy New Year!

Happy New Year!


بیانیه / فراخوان ...
http://bayan-ieh.blogspot.com/

زیر چتر چل تیکٌه
http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/

web-A-ward __ وب - آ - ورد
http://web-award.blogspot.com/

و ... چه و چه و چه
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/

سین / جیم ... یادداشت
http://seen-jeem-40tikke.blogspot.com/

فوروم ایران و آلمان
http://deutsch-iranisches-forum.blogspot.com/