14 January 2008

سجاد نیکنام : انتخاب (!) "گزینه هایی (!)" که... شاید


انتخاب (!) "گزینه هایی (!)" که... شاید... !


سجاد نیکنام


http://hamava01.blogfa.comانتخاب چیست؟ آیا گزینش تعدادی گزینه تائید شده، انتخاب است یا گزینش تائید شده هاست؟ برای یک انتخاب آزاد، همه گزینه های ممکن باید پیش رو باشند, یا فقط گزینه هایی که پیش از این انتخاب شده اند؟

آیا انتخاب گزینه انتخاب شده از یک یا دو طیف، به منزله دادن حق انتخاب به من است, یا مهر تائیدی است بر نظر آنکه این گزینه ها را برای من انتخاب کرده است؟ آیا انتخاب گزینه هایی که تائید یا رد این گزینه ها از سوی من، هیچ تغییر آنچنانی در نتیجه نهایی انتخاب نخواهد داشت، میتواند به این معنی باشد که گزینه منتخب، انتخاب من است؟

انتخاب گزینه ای از گزینه های انتخاب شده, آیا میتواند خواسته های من را برآورده کند یا فقط من را در انتخابی شریک میکند، که خواسته من نیست؟

آیا من مجبورم اکنون که گزینه های مورد نظر من تائید نشده اند، یکی از گزینه های تائید شده را انتخاب کنم؟، تا شراکتی در انتخاب گزینه نهایی داشته باشم؟ یا میتوانم خود را از این مهر تائید بر انتخاب پیش از من، کنار بگذارم؟

اصلا گزینه های منتخب من چی هستند و چرا در انتخاب پیش از من رد شده اند؟

آیا رد گزینه من در انتخاب پیشین، به این معنی است، که انتخاب پیشین من صحیح نبوده و من آگاهی لازم برای انتخاب گزینه ها را ندارم؟ پس چه تضمینی هست که من ناآگاه، انتخاب دومم صحیح باشد، یا انتخاب گر اول آگاهیش از من برای انتخاب گزینه ها بیشتر باشد؟ براستی گزینه نهایی چه توانایی دارد که از همان ابتدا نباید با انتخاب مستقیم من گزینش میشد؟

گیریم که گزینه نهایی از همان ابتدا هم انتخاب من بود، آیا توانایی برآورده کردن خواسته های من را دارد؟ شاید هم ایراد از خواسته های من است که مورد تائید انتخاب گر اول نیست و من باید از خواسته های خود چشم پوشی کنم و به خواسته های وی تن دهم؟ ولی آیا تائید خواسته و گزینه وی، به این معنی است که من آزادانه انتخابی کرده ام؟ حال من با این گزینه ها که پیش از این همه آنها را آزموده ام و به خواسته ام نرسیده ام چه کنم؟ آیا باز گزینه های آزموده را امتحان کنم و انتظار نتیجه ای را بکشم که پیش از این نیز این "گزینه" پاسخ داده بود، یا گزینه هایی را انتخاب کنم که قبلا نیآزموده ام ؛ ولی اطمینان دارم که سعی در برآورده کردن خواسته های من خواهد کرد؛ اگرچه امکانش را نداشته باشد؟

شاید هم اصلا "گزینه ای" را "انتخاب" نکردم