26 January 2008

مهرنوش موسوی : انتخابات "آزاد" در "جمهوری" اسلامی یک کلاهبرداری سیاسی استچه ابله هستند اینها که تصور میکنند
اگر اسم یک پروژه شکست خورده را عوض کنند،
میتوانند به اسم "انتخابات آزاد"
این جنس بنجلی را که روی دستشان باد کرده به کسی بفروشند


انتخابات "آزاد"
در
"جمهوری" اسلامی

یک کلاهبرداری سیاسی است

مهرنوش موسوی
http://www.rowzane.com/
روزنه


از حزب مشارکت تا نهضت آزادی، از دوم خردادیهای وامانده چون شیرین عبادی تا حتی احزاب راست پرو غرب چون حزب مشروطه که اخیرا به هر مناسبتی، خواه صلح و یا جنگ، جرئه جرئه کاسه زهر سر میکشند، کمپینی را به اسم "انتخابات آزاد" راه انداخته اند. هدف اصلی این آزادی انتخاباتی که اینها میخواهند، حتی خود انتخابات هم نیست. ایستاده اند در صف و دارند حال که با موشک کروز نشد، از آمریکا لغو نظارت استصوابی را به این وسیله لابه میکنند.

این پروژه که اسم قبلی اش رفراندم بود و از شصت میلیون دات کام به شصت نفر دات کام در عرض مدت کوتاهی رضایت داد، ویترین عوض کرده است. خود همین که رویشان نمیشود با اسم قبلی اش صدایش کنند، گواه این هست که نمیخواهند رسوایی و شکست آن را ضمیمه تقلای جدیدشان کنند. چه ابله هستند اینها که مردم ایران را نمی شناسند، تصور میکنند اگر اسم یک پروژه شکست خورده را عوض کنند، میتوانند به اسم انتخابات آزاد این جنس بنجلی را که روی دستشان باد کرده به کسی بفروشند.

انتخابات به اصطلاح آزاد اینها که نظارت مراجع بین المللی یعنی آمریکا و دول غربی را به جای نظارت "استصوابی" گدایی میکند در واقع هدفش برکناری نرم خامنه ای و جناح ایشان و خلع ید کردن اینهاست. هدفشان تغییر نظام از بالا بواسطه استحاله و دادن بخشی از حکومت و هزینه کردن آن برای حفظ کل ماشین قتل و جنایت حاکم بر ایران از خطر تعرض توده های مردم است.

جواب خامنه ای بویژه در یزد به همه اینها و بخصوص آنها که در صف حکومت و حاشیه آن دارند از در و دیوار سفارت آمریکا برای بند و بست بالا میروند این بود که اولا رابطه با غرب کلیدش در دست خامنه ای است. ابتکار پیشبرد این رابطه همانطور که ۳۰ سال پیش دست شخص خمینی بود، این بار دست خامنه ای است و خامنه ایی سهمش را میخواهد. خامنه ای میخواهد با حفظ موقعیت خود با آمریکا بسازد


متن کامل
http://www.rowzane.com/0000_2008/e_m01/18_mehrnosh.htm