15 January 2008

فراخوان ايرج جنتی عطايی

شتاب کردم که با يارانم، با هم کارانم با هم ترانگانم سخن بگويم و حمايتشون رو جلب بکنم به سمت و سوی فريادهای به خون کشيده شده ی دانشجويان دانشگاه های زادگاهمون. اون چه که در دانشگاه های ما اتفاق افتاده، خونالوده کردن نگاه زادگاه ما به آينده است. دانشگاه که قرار بود آغوش امنی باشه برای جهان سازان آينده، تبديل شده به چهارراه هجوم نيروهای امنيتی رژيم اسلامی. دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب رو دستگير کردن و در زندان ها زير شديدترين شکنجه ها اون ها رو وادار به خودکشی، به خودستيزی، خودگريزی و از خود بيگانگی کردن.

من از کسانی که در خارج از ايران بی هراس دستگيری و شکنجه می تونن بازتاب پرخاش دانشجويان ما باشن می تونن بخوان از نيروهای مترقی، از ارگان ها، از منابع قانونی و حقوقی که برای آزادی دانشجويان دستگير شده تلاش بکنند. نيروهاشون رو يکی بکنند و اگر نيروهايی هستند که برای اين کار سازماندهی شدند به اون ها بپيوندند. از اون ها که در داخل ايران هستند اين انتظار هست که از خانواده اين دانشجويان زندانی پشتيبانی بکنند و از هر وسيله ای برای آزاد شدن اون ها استفاده کنند.


پيروز و پاينده باشيد

ايرج جنتی عطايی
..............................


ایرج جان

مثل همیشه مرا در کنار خود بدان
.حمایت از دانشجویان دستگیر شده را من هم به همه توصیه میکنم
.در شرایط سرنوشت ساز؛ در همه ی دنیا و در همه زمان ها
هنرمندان واقعی
ازمبارزات آزادیخواهانه جدا نبوده اند

با آرزو ی ییروزی و آزادی

ابی
__________________________________


ای همترانه
ای یار
ایرج نازنین من

با کمال میل و اشتیاق؛ میخواهم
که نام مرا هم ذیل فراخوانت
برای حمایت از دانشجویان زندانی قید کنی

همانطور که گفتی دانشجویان صدای آینده سرزمین ما هستند و نباید خاموش شوند

داریوش