25 January 2008

من بابک دادبخش فرزند جبرئيل هستم و در اعتراض به وضعيت زندان و در اعتصاب غذا ده روز است لبهايم را دوخته ام و منتظر شما هست


فعالان حقوق بشر در ايران
به نام آزادي

من فانوس شما هستم


نامه سرگشاده بابک دادبخش

من بابک دادبخش فرزند جبرئيل هستم
و در اعتراض به وضعيت زندان
و در اعتصاب غذا
ده روز است لبهايم را دوخته ام و منتظر شما هستم


خطاب به افکار عمومي ، متوليان و روساي محترم ، رياست محترم قوه قضائيه آقاي شاهرودي ، رئيس جمهور احمدي نژاد ، رياست محترم بازرسي کل کشور ، رياست محترم سازمان زندانها ، متوليان سازمانهاي حقوق بشري داخلي و خارجي ، حاکمان کشور ، اي کساني که وقتي نام حقوق بشر و حقوق شهروندي برده ميشود هيچ کشوري را در مراعات آن از خود بالاتر نميدانيد و تعريف مباني حقوق بشر که در ايران مراعات ميشود را در مجامع بين المللي تبليغ کرده و مي گوئيد تمام زندانهاي جهان بايد از زندانهاي ايران الگوبردارند و فعالان حقوق بشر داخلي و خارجي ، فرهيختگان سياسي ، اجتماعي و قضائي ، سفيران ، وزيران و نمايندگان خارجي که در هيئتهاي بعضاً چند ده نفره به همراه خبرنگران بصورت نمايشي به زندان رجايي شهر آمديد ،

بدانيد جنايتي که تا به امروز ، هر روز و پي در پي در حق زندانيان بي پناه و پنهان نگاه داشته شده در دخمه هاي اين زندان رقم زده ميشود در اثر بي کفايتي و خيانت شماست . شما هستيد که بدون اينکه کنکاش کنيد و به همه جا و همه دخمه ها و بازداشتگاهها ، سالنها و مسلخهاي اين زندان سر بزنيد ، در جرايد و خبرگزاريها مهر تائيدي بر عملکرد متولياني که صبح تا شب دست و پاي فرزندان اين مملکت را با هزاران بهانه ضداخلاقي و غير انساني با ميله هاي آهنين ميشکنند و در دخمه ها و انفراديها دست و پا بسته ، توطئه گرانه با نام خودکشي مي آويزند و معدوم ميکنند و يا دستور تکه تکه شدنشان را توسط مزدوران تحت امرشان صادرميکنند ميزنيد.
و اين مهر تائيد ناعادلانه شما باعث شده هر ساله صدها تن در دخمه هاي اين زندان به قتل برسند و خودکشي کنند يا سلاخي شوند ، مثله شوند ، نقص عضو يا فلج شوند . ديوانه يا مجنون گردند يا دست و پاهايشان توسط مامورين شکسته و خورد گردد و به مال و ناموس و شرافت و حيثيت و حقوق انسانيشان تعرض و تجاوز شود ، فقط به خاطر اينکه عده اي نميخواهند ، ببينند و به تعهدات شغلي و انساني خود عمل کنند و به جاي اينکه در بازديدها به دنبال متوليان زندان بيفتند خود کنکاشگر باشند و به جاي بازديد از دو سالن فرمايشي و نمايشي دارالقرآن و آمفي تئاتر و کتابخانه اي که زندانيان حق استفاده از آن را ندارند به 24 سالن ديگر خصوصاً سالنهاي 13و14و15 اندرزگاه 5 سر بزنند .

بدنبال احياي حقوق بشر و نقض نشدن آن در اروپا و کانادا و آمريکا نباشيد ، بدنبال احيا و صدور حقوق بشر به کشورهاي آمريکاي لاتين و کشورهاي استبدادي و ديکتاتوري نباشيد . بيائيد به داخل خانه خود نگاه کنيد . من از فاجعه اي صحبت ميکنم که اگر بيائيد و ببينيد اقرار ميکنيد فجايع دارفور و بوسني و هرزه گوين و فلسطين و گوانتانامو و ابوغريب و سونامي و فقر و گرسنگي مطلق در آفريقا و طاعون و سيل و زلزله چيزي نيست نسبت به فجايع انساني که در اين جا واقع ميشود و هزاران مورد آن در قلب تاريک دخمه ها ، فراموش شده و مدعيان آن يا کشته و يا معدوم و يا مجنون شده اند . اينجا براي گرفتن حقوقي که قانون براي انسان تعيين کرده است بايد بهايي پرداخت ، يا جان خودت را يا جان دوستت را ، يا مالت را يا ناموست را اينجا راه سومي وجود ندارد جز اينکه تو را به حد جنون برسانند تا خودکشي کني و يا کشته شوي که بگويند خودکشي کرده.

در نهايت سوگند ميخورم به تمام باورهايي که بشر از ابتداي خلقت تا به حال داشته است که در کل عمرم با تمامي ديده ها وشنيده ، فجايعي که در اين کپرها و آلونکهاي حلبي آبادي که در جاهاي دخمه وار و به شکل نامرئي در زندان رجايي شهر بالاخص اندرزگاه 5 سالنهاي 13و14و15 ديده ام ، نديده و نشنيده بودم .

چه بسا اگر شرافتي باشد و هيئت تحقيق و تفحصي در مورد جنايات پنهان نگاه داشته شده اعزام شود ، آنقدر جنايت فاش مي شود که براي بررسي ساليان سال کافي است ، ولي اعتباري نيست چون فريب شما همانگونه که طي 27 سال هميشه آسان بوده اينبار نيز راحت خواهد بود و يا اينکه اگر معطل کنيد دور شو و کور شو ميزنند و فضاي مصنوعي و غيرواقعي از واقعيات به شما نشان ميدهند . حال و قبل از اينکه مرا در يکي از اين دخمه ها با لباس زيرم حلق آويز شده بيابيد و يا جسدم را زير پتويي در حالي که مورد اصابت صدها ضربه چاقو قرارگرفته بيابيد من فانوس شما ميباشم و تمام دخمه ها را به شما نشان ميدهم . خصوصاً فجايع جاري در کپرهايي که قصي القلب ترين افراد نيز از ديدن آنها منقلب ميشود
من بابک دادبخش فرزند جبرئيل هستم و در اعتراض به وضعيت زندان و در اعتصاب غذا ده روز است لبهايم را دوخته ام و منتظر شما هستم.

زنداني سياسي
بابک دادبخش - 4/11/86
زندان رجايي شهر (گوهردشت) کرج - سالن 13 انئرزگاه
5