05 July 2008

همچـو کـاوه پـرچم شـورش به دست: جمشید پیمان

در زمـیـنی همچـو کـاوه پـرچم شـورش به دست
در زمـانی همچو مـزدک خـستـه و دلـخـون شدم

جمشید پیمان


مــن چــرا بـازیـچــه یِ بــازیــگر بـی چــون شـدم
چـشـم بـسـتـه بازیــش را والــه و مـفـتـون شدم

در نـخـسـتـیـن گــام ، گــم شـد گــوهـر آزادی ام
از "رهائـی" در گذشـتـم ، در اسـارت چـون شـدم

سـال ها بـگذشـت و بـرمـن رنـج بـسیـاری رسیـد
چون اسـیـر چـشـم بــنـدی هـایِ افـلاتــون شدم

هـان مـپـنـداری کـه مـن زیـن دردسر گشـتـم رها
از فـلاتـون بـین چه سـان در دامن ذوالـنـون شدم

بـی خـبـر از عــلـت و مـعـلــول و از ذات و عــرض
روز وشـــب درگــیــر بـا تـفـسـیـر ارگـانــون شدم

یـک زمـان شیـطـان صـفـت شـوریـده بـودم برخدا
از قــلــمــروهـایِ قـــدر و قـدرتـش بـیـرون شـدم

چــنــد بــاری دل بـه دریــــاهـا زدم مـانـنـد نــــوح
چـند سالی همـچـو مـوسی راهی هامـون شدم

چــنــد روزی درهــوایِ چــیـنـه ای، گـنـجـیـنـه ای
راهِ بــدعــهــدی گـزیــدم ، رهــرویِ قــارون شدم

چـنـد قـرنی هـمـچـو ضحـاکِ گجـستـه ، روسیـاه
چـنـد روزی چـهــره روشن همچو افـریـدون شدم

گـاه گـاهی خـوانــدم از مـصـحـف بـرای ایـن و آن
گـاه گـاهی قـصـه گــویِ صـحـفِ انـگلـیــون شدم

چـنـد وقـتـی همچو عـیسی تـن سپـردم برصلیب
چند گاهی هـمـچو مــریـم لوء لوی مـکنـون شدم

درمــکـانـی تــیــغ آمــد چــون عــلـی بــرتـــارکــم
جــای دیـگـر هـمـچو عـثـمـان پیرهن گلگون شدم

در زمـیـنی هـمـچو کـاوه پـرچم شـورش به دست
در زمـانی هـمـچو مـزدک خـستـه و دلـخون شدم

یک زمانی همچـو ایــرج کشـتـه ی اخـوانِ خویش
روزگـاری چـون سـیـاوش ، از وطـن بـیـرون شـدم

دل بـه زردشــتِ خـجـسـتــه وانـهـادم یــک زمــان
چـنـد بـاری هـمـچـو بـابـک غـرقـه اندرخـون شدم

غـیر " آزادی" چه می جستم در این سیـر و سـفر
غـیر " آزادی" را چـرا دلـبـسـتـه و افـسـون شـدم

بس هـزاره در گذشت و ایـن سـفـر پـایـان نیـافـت
از پی اش ، دربــنـدِ گردش هایِ گـونـاگـون شـدم