26 August 2006

پدر زنده یاد اکبر محمدی: اکبر بر اثر شکنجه در گذشت

United Nations
Amnesty International
Human Rights Watch
..........امضا ............


اینجانب پدر اکبر محمدی به همراه مادرش تقاضای کالبد شکافی فرزندم را برای تعیین علت مرگ فرزندم از نهادهای حقوق بشری و جهانی دارم و تقاضای عاجزانه دارم که برای کشف حقیقت و روشن شدن واقعه این قتل عمد دست به کار شوند


اینجانب محمد محمدی پدر زنده یاد اکبر محمدی ادعای مسئولین قضایی و مسئولین زندان ایران مبنی بر اینکه فرزندم اکبر محمدی بر اثر ایست قلبی در زندان در گذشته است را تکذیب میکنم و آن را کذب محض و یک دروغ می دانم اکبر من طبق استناد و شهادت هم بندیهایش در زندان درحال اعتصاب غذا همراه با شکنجه در گذشته است .

اگرشما در رفتارتان صادق بودید چرا از تحویل جنازه خودداری کردید. چرا اجازه دفن در بهشت زهرا که خواسته پدرومادرش بودداده نشد وجنازه بدون اطلاع و اذن پدر و مادرش در امامزاده عبدا... (حومه آمل) غسل گردیده وعلی رغم وجود غسالخانه در محل دفن جنازه در جای دیگری( امامزاده عبدا...) غسل داده شده ,فرماندار آمل با هماهنگی و همکاری مسئولین امنیتی بدون کسب هیچ اجازه ویا حتی هماهنگی کوچکی با خانواده اش در جای دلخواهشان(زادگاهش روستای عطایون چنگمیان ) حفر قبرکرده وتنها هنگام دفن ،جنازه توسط خویشاوندانش رویت شده ، جنازه ای که ابتدا توسط پدرو مادرش دیده شده آثار کبودی زیر پاها وروی دست ها نمایان بود ، پدر و مادرش پیراهن یکدست سفیدرنگی که بروی جنازه کشیده شده بود را باز کرده و شرکت کنندگان مراسم مشاهده کردند که چه به بر سر اکبر و جنازه اش آورده اند و حضار اظهار داشته اند که اگر سازمانهای مدافع حقوق بشر یا کلیه ارگانهای آزادیخواه قصد تحقیق یاکسب اطلاع داشته باشند حاضرند شهادت دهند که بدن اکبر را چگونه مضروب و کبودی دیده اند وآثار ضرب وشتم برروی بدن اکبر مشاهده کرده اند .

جنازه چنان تغییر کرده بود که مادرش با دیدن آن باورش نمی شد که جنازه اکبرش باشد واو تنها شباهتی به اکبر داشت این مشاهدات حکایت از شکنجه وضرب دیدگی و بستن دست و پا با زنجیر به تخت میکندو هرگز اعلام فوت با ایست قلبی را تایید نمی کند. کسی که 95کیلو وزن داشته چه شده که در مدت 8 روز،وزنش به 35کیلو تقلیل پیدا کرده است. اکبر، آزادیخواهی که جرمش ابراز عقیده بوده آیا سزاوار است اوآنگونه تحت فشار قرار گیرد که مجبور به اعتصاب غذا شود ووحشیانه ضرب و شتم شده و دکترش بجای دارو با نواختن سیلی به گوشش از او پذیرایی کند و سربازان نگهبان بهداری زندان به وی حمل ورشوند وی را زیر کتک بگیرند

اینجانب پدر اکبر محمدی به همراه مادرش تقاضای کالبد شکافی فرزندم را برای تعیین علت مرگ فرزندم از نهادهای حقوق بشری و جهانی دارم و تقاضای عاجزانه دارم که برای کشف حقیقت و روشن شدن واقعه این قتل عمد دست به کار شوند ونگذارند خون اکبر پایمال شده و حق و حقوقش
تضییع شود.


محمد محمدی
پدر زنده یاد اکبر محمدی
دوم شهریور یکهزارو سیصدوهشتاد و پنج