23 November 2006

تبریک

Zahra Kamalfar


خبر خوش

زهرا کمالفر و فرزندانش که در فرودگاه مسکو مدت 75 روز را در ترمینال باز در بدترین شرایط بسر برده اند؛
در اخرین لحظات قبل از برگرداندنشان به تهران و به چنگال رژیم بر طبق حکم موقت دادگاه حقوق بشر اروپا از این خطر رها گشتند.
این پیروزی را
به همه فعالان حقوق بشر
که در این امر تلاش کرده اند و می کنند تبریک می گویم

اردشیر دولت

http://ardeshird.blogspot.com/2006/11/zahra-kamalfar_22.html#links