15 November 2006

رادیو چی ها بشتابید در سوئد هم پول تقسیم می کنند


رادیو چی ها بشتابید در سوئد هم پول تقسیم می کنند

سیامک عبدی

در شرایطی که دژخیمان ولایت فقیه در درون کشور صدای هر گونه ازادی خواهی و ترقی خواهی را خفه کرده ا ند و در منجلابی خود ساخته انچنان غرق شده اند که هیچ راه نحاتی برای خودشان باقی نگذاشته اند، جامعه جهانی که امنیت خود را از سوی ولایت تروریستی فقیه در تهدید می بینند، با خبر تشده است که اختصاص دادن بودجه های "چند میلیون" دلاری از سوی ایالات متحده (و "چند میلیون" یورویی نو ظهوردر اروپا) نه برای مبارزان درون ایران کارایی داشته و نه ابن امکان را فراهم کرده است که نیروهای مبارز داخل با خازح کشور به اتکا این فبیل "حمایت " های مالی "دهان پر کن" ولی ناقابل، گام موثری در علنی کردن مبارزات بردارند!

این "کمکهای مالی" تنها ظهور گروهای چند نفره "جدید" در خارح کشور را ثمر داده است و درابران بستن اتهام همکاری با دول خارجی و جاسوسی... را "آسان تر " کرده است .

نمونه بارز را میتوان در دستگیری های چند ماه پیش تبریز و نحوه بازجویی و همچنین نحوه دادرسی به پرونده عده ای از جوانان تبریزی و نقده ای جستجو کرد و یا در فتنه ای که توسط خود دژخیمان ولایت فقیه در اهواز و بلوچستان به راه افتاد و سر اخر موجبات صدور حکم اعدام فله ای جوانان بلوچ و اهوازی را فراهم اورد.

به وحود اوردن چیزی به اسم
"راذیو زمانه" در این سوی مرز هم مثال دیگری است از تصورات واهی کمک به ابچاد دموکراتی در ایران . چرا که این "رسانه" عملا به دسنگاه خودکاری برای سرگرم کردن و اتنشار تکراری خبرهای درجه سو م و چهارم دیگر رسانه ها تبدیل شده است ( و در پاره ای از مواقع بهترین وسیله انتشار اخباربه نفع دژخیمان ولایت فقیه) !


اقدامات "کارشنا سانه" مصروف شده در پروژه های نظیر رادیو زمانه و غیره ... اخیرا به کشور سوئد هم "سرابت" کرده است و در ابن کشور هم خبرهایی در خصوص اختصاص دادن بودجه ای از سوی
مجلس سوئد برای "حمایت" های آن چنانی رادیو تلویزیونی شنیده می شود.

اینگونه تصمیم گیری ها ی "چتد مبلیونی" البته نشانه های "علاقه" امریکا و اروپا به ه ایجاد واستقرار دموکراسی " در ایران به "حساب" میاید. اما
"المتنی رادبو زمانه سوئدی" هم هیچ کمکی درحهت آگاهی دادن به جامعه ایراتی و ایجاد دموکراسی در ایران نخواهد کرد و فقط دور هم خمع شدن عده ای این الوقت "آقا بده " را باعث خواهد شد، که به طور "جدید الگروه" جهت دریافت "بودجه اختصاص یافته توصط پازلمان سوئد " صف ببندند