15 December 2008

از.. قُدرت نمایی حُکومت در برابر جُنبش دانشجویی... تا تلو تلو خوردن دُزدانه "آقا" در دانشگاه قُرُق شُده

    تلاش برای ماله کشی     بر یک عقب نشینی تحقیرکُننده،     خامنه ای را     به گرداب خفت بُزُرگتری افکند


تلاش برای ماله کشی
بر یک عقب نشینی تحقیرکُننده،
خامنه ای را
به گرداب خفت
بُزُرگتری افکند


حُضور مخفیانه رهبر جمهوری اسلامی
در دانشگاه قُرُق شُده


منصور امانولی فقیه جمهوری اسلامی که قرار بود روز 16 آذر در راس اُردوی نظامی - امنیتی خود برای قلع و قمع "ضدانقلاب" به دانشگاه لشگر بکشد، سرانجام پس از اطمینان از گُذشت این مُناسبت، به یک نمایش دُزدانه و عملیات بزن – و
– در رو در دانشگاه علم و صنعت رضایت داد.

دیدار آقای خامنه ای از دانشگاه تهران که می بایست قُدرت نمایی حُکومت در برابر جُنبش دانشجویی را به نمایش می گُذاشت و اعتماد به نفس آن با وُجود نداشتن پایگاه در
قُطب علمی - آموزشی کشور را به اثبات می رساند، با قایم باشک بازی او زیر این ادعاها را به گونه پُر رنگ تری خط تاکید کشید. به ویژه به این دلیل که حُضور مخفیانه و شرمگین رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه قُرُق شُده، یک تصمیم امنیتی و گرفته شُده در بالاترین آرگانهای مشورتی و تصمیم گیری امنیت "نظام" است.

همزمان، تلو تلو خوردن "آقا" در دانشگاه، اهمیت و تاثیر مُهم آن برای "نظام" از زاویه جایگاه اجتماعی اش به مثابه یک کانون فعال اعتراض و مُقاومت و تاثیر انگیزاننده ای که بر جُنبشهای اعتراضی اقشار گوناگون می گُذارد را نیز آشکار می سازد؛ واقعیت نه چندان خوشایندی که گُذر رهبران جمهوری اسلامی از کنار دانشگاه را مُمکن ناپذیر کرده و آنها را چه در شکل اعمال قهر و چه در شکل تلاش برای سربازگیری از آن به واکُنش بر می انگیزد.

در همین راستا می توان از نمایش انتخاباتی رییس جمهوری پیشین "نظام"، حُجت الاسلام خاتمی در دانشگاه یاد کرد که همچون برنامه آیت الله خامنه ای با یک تاخیر اجباری و امروز (دوشنبه) روی صحنه می رود.

...........................
ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com
/