31 December 2008

رهبران و پایوران جمهوری(!) آخوندی با راه اندازی یک سیرک تبلیغاتی، پایکوبان و دست افشان به استقبال تراژدی خونبار غزه رفته اند


"شهید" از حماس، "بهشت" از خامنه ای

منصور امان

رهبران و پایوران جمهوری اسلامی با راه اندازی یک سیرک تبلیغاتی، پایکوبان و دست افشان به استقبال تراژدی خونبار غزه رفته اند. آیت الله خامنه ای به منظور تشویق به خونریزی بیشتر، کلید اختصاصی خود از دروازه بهشت را به "شُهدا" وعده می دهد و دلقکهای او که در خیابانهای تهران دوره می گردند، کاملا با هم موافقند که درگیری غزه راه حل سیاسی ندارد.

با این ارزیابی بیش از همه جریان مرتجع حماس مُوافق است که یازده روز پیش به طور یکجانبه آتش بس شکننده خود با اسراییل را لغو کرد تا زیر شانه ی گُزینه های نظامی مساله فلسطین چوب زیر بغل گُذاشته باشد. بیش از 200 موشک و به تعداد بیشتری خُمپاره که بدون هیچ ارزش نظامی و به گونه کور از این تاریخ به بعد به سمت اسراییل شلیک گردید، نقش کارت دعوت حماس و جهاد اسلامی از محافل جنگ طلب و راست افراطی این کشور را ایفا می کرد.

مفهوم عملی این سیاست، نه فقط برای همه آنهایی که امروز برای خُشک کردن اشک تمساح خود با کمبود دستمال روبرو شُده اند بلکه، برای بازیگران اروپایی و آمریکایی این میدان نیز به سادگی پیش بینی پذیر بود و با این وجود آنها تماشاگر ماندند تا یک و نیم میلیون فلسطنی ساکن غزه به توپ بازی میهمان ناخوانده و میزبان تحمیلی تبدیل شوند.

همچون بانک مرکزی خود در "اُم القرا"، برای حماس نیز بُحران شانسی برای به بازی گرفته شُدن و یک سرچشمه امتیازگیری به حساب می آید. درگیری خونین کُنونی به ویژه در شرایطی که عربستان سعودی، مصر و اُردُن بیم دارند که بُنیادگرایان اسلامی فلسطین در حال فرو رفتن به همان نقشی هستند که طالبان و بن لادن برای پدرخوانده های آمریکایی و پاکستانی خود ایفا کردند، اهمیت حیاتی یافته است. حماس و جهاد اسلامی، آوار تلنبار شُده جان و زندگی ساکنان غزه را پُلی می بینند که آنها را به طور مُستقیم دور میز تقسیم قُدرت و نُفوذ می نشاند. برای جمهوری اسلامی تنش جنگی در غزه، راه غیر مُستقیم گُذاشتن کارتهای خود روی همین میز و امتیاز گیری است.

همسویی منافع ارتجاع اسلامی در ایران و فلسطین در برافروختن شُعله های جنگ و ویرانی را وعده ی "بهشت" آیت الله خامنه ای به گونه چندش آوری سمبولیزه کرده است؛ حماس و جهاد اسلامی قُربانیان را علامت گُذاری می کُنند و آقای خامنه ای آنها را به بهشت می فرستد.

.................
ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com