09 July 2006

عباس رضایی: آ یا حمله به چپ سازمان دهی شده است؟

آ یا حمله به چپ سازمان دهی شده است؟

عباس رضایی

مدتی است فعالین و احزاب و سایتهای اینترنتی چپ مورد هجوم عده ای ناشناس قرار گرفته اند. از نمونه های جالب می توان افترا ها به فعالین چپ مانند، فواد شمس، سازمانی مثل گارد آزادی و سایتی مثل من و پالتالک را نام برد.عده ای انگار سازمان داده شده اند تا علیه مدرنیسم و چپ در جامعه کاغذ سیاه کنند.

گذشته همه این سازمانها و فعالین سیاسی مورد هجوم کاملا روشن است. اینها نیرو های هستند که کوتاه نیامده اند ، باج نداده اند و خود را سوار هر موجی نکرده اند.باید جلوی این تروریسم اینترنتی را گرفت.

من معتقد به ازادی بدون قید و شرط بیان هستم. معتقدم انسان ها حق دارند هر گونه که فکر می کنند حرف بزنند و بنویسند. اما به این هم اعتقاد دارم که ما هم حق داریم علیه این توحش راست بنویسیم و از خود دفاع کنیم. من دفاع از همجنبشی های خود را حتی اگر با انها اختلافات عمیقی داشته باشم در این شرایط دفاع از خود می دانم.

اما چه شده است؟ این حملات هیستریک آیا سازمان داده شده هستند؟ یا قدرت چپ که در دو ماه اخیر خود را نشان داده است، اینگونه راست جامعه را چه در اپوزسیون و چه در داخل حکومت ، گیج کرده است تا هراسیمه به چپ در جامعه حمله کنند

این سولات باید جواب بگیرد و فعالین این جنگ فرسایشی علیه رادیکالیسم در جامعه ایران باید رسوا شوند

http://www.javanx.blogsky.com/?PostID=239