09 July 2006

علی جوادی: اکبر گنجی متهم است


اکبر گنجی متهم است
علی جوادی

نقش اکبر گنجی در سازماندهی سرکوب اپوزیسیون توسط سپاه پاسداران چه بوده است؟
نقش اکبر گنجی در کشتار و قتل عام خونین سال۶۰ چه بوده است؟

اکبر گنجی از سازماندهان و بنیانگذاران سپاه پاسداران رژیم اسلامی است. اکبر گنجی از جانب خمینی ریاست دایره سیاسی سپاه پاسداران را عهده دار بود. اکبر گنجی در دوران سرکوب خونین ۱۳۶۰ که چند ده هزار نفر اعدام و تیرباران شدند یکی از عناصر کلیدی رژیم اسلامی در سازماندهی تیم های تعقیب و مراقبت و دستگیری و شکنجه نیروها و سازمانهای اپوزیسیون بود. در آن دوران اکبر گنجی از مقامات درجه اول نیروهای امنیتی رژیم بود. برخی از زندانیان سیاسی سابق شاهد نقش او در بازجویی های اوین در سال ۶۰ بوده اند. اکبر گنجی متهم به شرکت در سرکوب خونین سال ۶۰، در دوران استقرار حاکمیت رژیم اسلامی و سازماندهی دستگاه سرکوب سپاه پاسداران است و باید در مقام متهم به نقش و پرونده او رسیدگی شود. اکبر گنجی باید به اتهامات فوق پاسخ بگوید!

اکبر گنجی باید پاسخ بگوید!

اکبر گنجی امروز مدعی پرچمداری آزادی زندانیان سیاسی شده است، به کشتار و قتل عام ۶۷ اعتراض کرده است اما تاکنون در مورد قتل عام سال ۶۰ سکوت کرده است. چرا؟ چرا اکبر گنجی به اعدامهای سال ۶۰، به سازماندهی بزرگترین و دهشتناکترین انواع و اقسام سیستمهای شکنجه و سرکوب در این سالها اعتراضی ندارد؟ آیا تابوتها، قفسها و وحشیانه ترین انواع شکنجه ها و تیربارانهای سال ۶۰ مورد انتقاد اکبر گنجی نیست؟ آیا اکبر گنجی از تجاوزاسلامی به دختران زندانی قبل از اعدام بی خبر است؟ آیا اکبر گنجی از دستور خمینی در بیرون کشیدن خون زندانیان قبل از اعدام و انتقال آن به جبهه های جنگ بی خبر است؟ نقش اکبر گنجی در این فجایع چه بوده است؟ چه میزان از تزلزل رژیم اسلامی اکبر گنجی را به نقد قتل عام خرداد ۶۰ خواهد رساند؟ اکبر گنجی نه تنها انتقادی به قتل عام ۶۰ نکرده بلکه از هم اکنون در تلاش برای نجات سران جانی رژیم از دست عدالت اجتماعی اسلامی، خواهان بخشش این جانیان اسلامی پس از محاکمه آنها شده است.

مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم در ایران خواهان پیگرد و محاکمه تمام آمرین و عاملین جنایت علیه مردم ایران است. این خواست عادلانه مردم در ایران گوشه ای از تحقق عدالت اجتماعی و قضایی در فردای سرنگونی رژیم اسلامی است.

علی جوادی
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم